Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) staat voor:

- bevordering van hoogwaardige en doelmatige laboratoriumdiagnostiek
- stimulering van wetenschappelijk onderzoek
- gedegen opleiding, nascholing en accreditatie
- profilering van het vakgebied binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Bezoek de website van de NVKC op www.nvkc.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Zij stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. De NVLF is de gesprekspartner voor de overheid en de zorgverzekeraars.

Er zijn diverse werkvelden waarin de logopedist actief is. Onderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, verstandelijk gehandicapten-zorg, zelfstandig gevestigde praktijken, conservatoria en toneelscholen zijn hier voorbeelden van. Het verzorgen van presentatiecursussen vormt eveneens een onderdeel van het logopedisch werk.

Logopedisten bieden zoveel mogelijk zorg op maat. De vraag en de klacht van de patiënt of cliënt vormen het uitgangspunt voor de therapie. Logopedische hulp wordt meestal individueel gegeven, soms in groepen.

Bezoek de website van de NVLF op www.nvlf.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is in 1973 opgericht als vereniging voor alle klinisch fysici in Nederland. De vereniging telt nu 350 leden, die naar werkterrein als volgt kunnen worden onderverdeeld:

* Algemene klinische fysica
* Audiologie
* Nucleaire Geneeskunde
* Radiologie
* Radiotherapie

Verder is nog een aantal klinisch fysici, met name in academische centra, (super-) specialistisch bezig met research en/of klinische toepassingen op een specifiek deelgebied van de klinische fysica. Deze onderzoekers zijn vaak niet binnen de genoemde werkterreinen in te delen.

De activiteiten van de vereniging richten zich vooral op twee zaken: enerzijds het formuleren van arbeidsrechtelijke en arbeidsinhoudelijke eisen, die aan en door een klinisch fysicus gesteld mogen worden. Anderzijds is er de opleiding: het organiseren en instandhouden van alles wat bevorderlijk is voor de opleiding in de klinische fysica en voor de professionele en wetenschappelijke vorming van de leden van de NVKF. Een belangrijke activiteit van de vereniging is de registratie van het beroep klinisch fysicus en het ijveren voor erkenning krachtens wet.

Bezoek de website van de NVKF op www.nvkf.nl

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De NMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland.

De NMT is een vereniging, bestaand uit 14 regionale afdelingen. De besturen van deze afdelingen nemen samen met het Hoofdbestuur de besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering. Het Hoofdbestuur zetelt in het Maatschappijhuis in Nieuwegein, waar ook het NMT-bureau is gehuisvest.

Bezoek de website van de NMT op www.nmt.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)

Wat is het NIP?

Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis. Het NIP draagt zorg voor kwaliteit Leden van het NIP moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de NIP-beroepscode, en kunnen daarop aangesproken worden. Goede scholing waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep. Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld. Zo kunt u de meeste leden herkennen aan het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP.

Het NIP komt op voor zijn leden.

Individuele en collectieve belangenbehartiging vormen een zwaartepunt in de dienstverlening van het NIP. Het NIP zet zich in voor de belangen van psychologen in loondienst en zelfstandig gevestigden. De afdeling Voorlichting en de medewerkers Belangenbehartiging staan psychologen te woord met individuele vragen en brengt psychologen bij elkaar.

De vereniging organiseert vakinhoudelijke bijeenkomsten, organiseert cursussen, geeft publicaties uit en geeft voorlichting aan het publiek en psychologen.

Bezoek de website van het NIP op www.psynip.nl