Over het AC

Doelstelling AC
Het Ambtenarencentrum (AC) stelt zich ten doel de behartiging van zowel materiële als immateriële belangen van ambtenaren.

Onder immateriële belangen dient met name te worden verstaan de ambtelijke beroepsethiek. Het AC is onafhankelijk van enige geestelijke stroming of politieke partijen en eerbiedigt ieders godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

Wat doet het AC?
Via het Ambtenarencentrum voeren de aangesloten vakbonden en vakverenigingen het overleg met de sectorwerkgevers over arbeidsvoorwaarden en andere aangelegenheden op personeelsgebied. Het Ambtenarencentrum is vertegenwoordigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en de Pensioenkamer. Het Ambtenarencentrum heeft een zetel in het bestuur van het ABP. Daarnaast zit zij in het Verantwoordingsorgaan van ABP.

Bestuur Ambtenarencentrum
Voorzitter: J. Debie
Vice-voorzitter: B. Sprokholt
Secretaris-penningmeester: A. van der Smissen
Lid namens sectorgroep Onderwijs: K. Straus
Lid namens sectorgroep Defensie: J. de Werker-Bekx
Lid namens sectorgroep Rijk: A. van der Smissen
Lid namens sectorgroep Zorg: B. Sprokholt
Lid namens sectorgroep Politie: X. Simonis
Lid namens sectorgroep Gemeenten: H.A. de Weerd
Lid namens sectorgroep Algemeen: M. Visser


Ambtelijk Secretaris: A. van Elst