Zorg

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Missie van het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

De organisatie
Eén organisatie voor alle Nederlandse fysiotherapeuten. In regio's onderverdeeld en met een vooruitstrevend kwaliteitsprogramma maakt het KNGF zich sterk voor ongeveer 20.000 leden. Het hart van het KNGF klopt in de regio's. Daar voeren we het kwaliteitsbeleid uit en bouwen we aan het IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). Ook overlegstructuren komen daar van de grond, bijvoorbeeld met zorgaanbieders, instellingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Het hoofdkantoor vindt u in Amersfoort. Met enthousiasme en professionaliteit biedt het KNGF haar leden onder meer de volgende diensten aan:
-Individueel ledenadvies over uiteenlopende onderwerpen
-Uitgave tijdschriften: FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie
-Organisatie van het jaarlijkse KNGF
-Congres fysiotherapie
-Ontwikkelingen van KNGF-richtlijnen
-Drukwerk voor leden.

Bezoek de website van de KNGF op www.kngf.nl

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Als Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) ondersteunen wij ziekenhuisapothekers in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen.

De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor veilige, effectieve, doelmatige, verantwoorde en klantgerichte farmaceutische zorg – in het ziekenhuis, de kliniek, de polikliniek, in de regionale zorgketen. Samenwerkend met andere specialisten aan continuïteit van zorg voor de patiënt. Zónder muren tussen tweede- en eerstelijnszorg. Met de patiënt in het middelpunt en werkend vanuit zijn/haar rol als behandelaar.

Dit alles gebeurt in een context van een veranderende maatschappij en een wijzigende organisatie van de zorg. Ziekenhuisapothekers spelen hierop in. Wij hebben daarin als NVZA een gidsfunctie: onze leden zijn onderdeel van een grote organisatie, met een eigen patiëntenpopulatie, toekomstvisie, lokale situatie en prioriteiten.

Wij zijn een wetenschappelijke vereniging en stimuleren en bevorderen onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Wij werken nauw samen met de KNMP (de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie) en met de wetenschappelijke verenigingen waarvan de leden, net als de ziekenhuisapothekers, lid zijn van de medische staf in de ziekenhuizen waar wij werken.

Bezoek de site van de NVZA op www.nvza.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Zij stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. De NVLF is de gesprekspartner voor de overheid en de zorgverzekeraars.

Er zijn diverse werkvelden waarin de logopedist actief is. Onderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, verstandelijk gehandicapten-zorg, zelfstandig gevestigde praktijken, conservatoria en toneelscholen zijn hier voorbeelden van. Het verzorgen van presentatiecursussen vormt eveneens een onderdeel van het logopedisch werk.

Logopedisten bieden zoveel mogelijk zorg op maat. De vraag en de klacht van de patiënt of cliënt vormen het uitgangspunt voor de therapie. Logopedische hulp wordt meestal individueel gegeven, soms in groepen.

Bezoek de website van de NVLF op www.nvlf.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) staat voor:

- bevordering van hoogwaardige en doelmatige laboratoriumdiagnostiek
- stimulering van wetenschappelijk onderzoek
- gedegen opleiding, nascholing en accreditatie
- profilering van het vakgebied binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Bezoek de website van de NVKC op www.nvkc.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is in 1973 opgericht als vereniging voor alle klinisch fysici in Nederland. De vereniging telt nu 350 leden, die naar werkterrein als volgt kunnen worden onderverdeeld:

* Algemene klinische fysica
* Audiologie
* Nucleaire Geneeskunde
* Radiologie
* Radiotherapie

Verder is nog een aantal klinisch fysici, met name in academische centra, (super-) specialistisch bezig met research en/of klinische toepassingen op een specifiek deelgebied van de klinische fysica. Deze onderzoekers zijn vaak niet binnen de genoemde werkterreinen in te delen.

De activiteiten van de vereniging richten zich vooral op twee zaken: enerzijds het formuleren van arbeidsrechtelijke en arbeidsinhoudelijke eisen, die aan en door een klinisch fysicus gesteld mogen worden. Anderzijds is er de opleiding: het organiseren en instandhouden van alles wat bevorderlijk is voor de opleiding in de klinische fysica en voor de professionele en wetenschappelijke vorming van de leden van de NVKF. Een belangrijke activiteit van de vereniging is de registratie van het beroep klinisch fysicus en het ijveren voor erkenning krachtens wet.

Bezoek de website van de NVKF op www.nvkf.nl