Onderwijs

AC-HOP

De AC-HOP is de belangenorganisatie voor medewerkers in het Wetenschappelijk Onderwijs. Op eigentijdse betrokken en efficiënte wijze werkt de AC-HOP voor iedereen bij Universiteiten, Universitaire Medische centra en Onderzoekinstellingen.

Op het terrein van ambtenarenbonden is de AC-HOP niet de grootste bond. De AC-HOP is wel de oudste bond op dit terrein die haar bestaansrecht heeft bewezen. Dit mede dankzij de compacte organisatie, met korte lijnen, waardoor de steun en de visie van de leden, ook die van u, goed kunnen doorklinken. De AC-HOP maakt gebruik van de middelen en diensten die bij het Ambtenarencentrum ( AC ) beschikbaar zijn. Dat maakt dat ook een kleine bond sterk kan zijn.

Bezoek de website van AC-HOP op www.ac-hop.nl.

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Missie
De missie van de AVS geeft haar fundamentele bestaansrecht weer en luidt:

De bevordering en het borgen van de kwaliteit van het primair onderwijs.

Wij doen dit door het behartigen van de belangen van de leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs alsmede door het verenigen en vertegenwoordigen van de betreffende school / scholen (via hun management*) die de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs dragen.

*Daar waar over management wordt gesproken betreft dit enerzijds de rol van de manager als integraal leider die leiderschap als belangrijkste eigenschap kent, en anderzijds de manager die onder welke benaming dan ook leiding geeft aan een of meerdere scholen.

Doelstelling
De AVS zal nu en in de toekomst deze missie realiseren door dienstverlening aan leden, met zowel activiteiten die de individuele positie van de leidinggevenden versterken, als activiteiten die het management in hun functioneren ondersteunen. Vanuit deze missie en doelstelling volgt een concreet aanbod van diensten in de ruimste zin van het woord dat past binnen een sectororganisatie primair onderwijs.

Bezoek onze website op www.avs.nl.