actueel nieuws

Ambtenarenbonden eisen overleg met Plasterk in kort geding

De ambtenaren vertegenwoordigd in de SCO eisen in kort geding op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse zaken. Aanleiding is het besluit dat dinsdag 8 november in de Eerste Kamer voorligt over een grote verandering in de rechtspositie van ambtenaren. Han Busker, dagelijkse bestuur FNV: “Zo’n besluit kan en mag niet genomen worden zonder een open en reëel overleg met de betrokkenen. Ambtenaren die er iedere dag weer voor zorgen dat het vuilnis wordt opgehaald, de brand wordt geblust en  de polders niet onderstromen hebben ook recht op een normaal overleg over de voorwaarden waarop zij hun werk doen. Net als alle andere werkenden in Nederland.”

In diverse brieven hebben de ambtenarenbonden Plasterk verzocht in te gaan op het verzoek om een overleg in de zin van de Rop-regeling. Deze regeling verplicht volgens de SCO, Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, de minister tot het houden van open en reëel en op overeenstemming gericht overleg te voeren over de in houd van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarnaast heeft de SCO gevraagd om in ieder geval toe te zeggen te wachten met ondertekening van het Wetsvoorstel  tot de rechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of de minister zich moet houden aan het houden van open en reëel overleg vooraf zoals de ROP-regeling dat voorschrijft.

In de Eerste Kamer is gisteren opnieuw gedebatteerd over de initiatiefwet die in 2010 is ingediend door twee leden van de tweede kamer van D66. Zij willen de ambtenarenstatus afschaffen. Deze bijzondere rechtspositie is ooit in het leven geroepen om te voorkomen dat de mensen die een ambtelijke functie bekleden, zoals beleidsmedewerkers op een ministerie, de brandweerman, maar ook mensen bij een hoogheemraadschap, last zouden krijgen van de dubbelrol die de overheid heeft. Aan de ene kant is de overheid wetgever, dus stelt de regels voor de brandweerman. Aan de andere kant is de overheid werkgever, want zij betaalt diezelfde brandweerman.

De overheidsbonden zijn van mening dat deze wet zijn doel voorbij schiet en de situatie niet gelijk zal trekken, maar eerder complexer maakt. Een deel van de ambtenaren blijft de ambtenarenstatus behouden. De mensen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken, zoals een beperking van hun grondrechten, een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en de politiek blijft het voor het zeggen houden binnen de medezeggenschap. Ook blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan.

Voorstel laatste alinea: Busker: “Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat dit wetsvoorstel wordt bekrachtigd zonder open en reëel overleg met ons. Er is nog zo veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld hoe er goede cao’s zouden moeten komen, maar ook is voor ons de grote vraag wat er gebeurt met het overlegstelsel binnen de overheid. Wij vinden dat er onvoldoende waarborg is dat de ambtenaren er qua arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan met dit wetsvoorstel.

Het kortgeding vindt plaats op  3 november